Vés al contingut

Anàlisi dels costos de les externalitats socioambientals de la indústria de l'àmbit del Pla Delta

Elaboració d'una eina de càlcul per a la planificació i la presa de decisions
Client 
Ajuntament de Barcelona-Barcelona Regional SA
Lloc 
Barcelona
Període 
2015

Motivació

L'Oficina del Pla Delta de l'Ajuntament de Barcelona promou un procés estratègic per impulsar la Plataforma Econòmica del Delta del Llobregat.  En aquest procés, l'Oficina vol incorporar l'anàlisi dels costos externs generats pels sectors industrials com un dels factors a considerar a la presa de decisions. ERF ha desenvolupat per a l'Oficina una eina d’anàlisi i càlcul dels costos externs derivats del consum energètic, les emissions de contaminants, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, el cicle de l'aigua i la generació de residus relacionats amb la producció i la mobilitat. Es tracta d'una eina oberta que ha permès realizar un primer càlcul i monetarització dels costos externs de la indústria present, i permet calcular-los per a escenaris de futur a escala de parcel·la, de sector industrial, de polígon i per a tot l'àmbit.

Resultats

El resultat és una eina amb una interficie d'usuari que permet introduïr informació bàsica sobre ocupació de superfícies per sectors, i genera els càlculs de costos externs a través de l'estimació dels valors físics per a cada sector i la seva monetarització. 

Es tracta d'una eina pionera en el sector industrial. La progressiva millora de les dades de partida i la incorporació de nous costos externs permet un desenvolupament progressiu de l'eina. Per això, s'ha estructurat de manera oberta, per tal que l'usuari pugui actualitzar els factors de càlcul a mesura que s'obtinguin dades més precises, o es produeixin canvis en el model de producció o la mobilitat que redueixin els costos externs.

Baixa pdf