L’autoconsum fotovoltaic, accelerador de la transició energètica en el sector residencial

L’energia solar fotovoltaica guanya terreny en els habitatges


Davant l’escalada dels preus de l’electricitat, i en un context d’emergència climàtica que ha fet evident la necessitat de la transició energètica cap a un model energètic menys contaminant, el consum d’energia solar s’obre camí en diferents sectors, com és el residencial. Es tracta d’una opció que fins fa poc era poc pràctica i assequible tan sols per a uns quants, però cada vegada més gent la considera com una alternativa viable gràcies a la normativa recent i les subvencions públiques.

Energia solar a Catalunya: en quin punt ens trobem?


El consum d’energia primària a Catalunya encara depèn substancialment dels combustibles fòssils. L’any 2019, la principal font d’energia era el petroli (46%), seguida de l’energia nuclear (24,5%) i el gas natural (22,9%). Així doncs, les energies renovables van representar tan sols el 5,4% del total. D’entre el total de renovables, l’energia solar fotovoltaica no va arribar al 3%.

En els darrers anys, l’autoconsum fotovoltaic està creixent significativament, motivat pels canvis favorables en el marc normatiu, l’aplicació de bonificacions fiscals en alguns municipis, i la presa de consciència de parts importants de la població. Gràcies a aquests factors favorables, la potència total instal·lada s’ha multiplicat per quatre entre el 2019 i el 2021, i el nombre d’instal·lacions ha augmentat més de set vegades durant el mateix període, tal com mostra l’Observatori de l’autoconsum de Catalunya.

Tenint en compte que l’electricitat és la principal font d’energia que consumeix el sector residencial (en un 40%, per sobre del gas natural, el gasoil o el gas liquat de petroli), fomentar-ne el consum renovable és una solució clau per descarbonitzar el sector. En aquest sentit, generalitzar l’autoconsum esdevé un pas estratègic per a assolir aquest objectiu, que a més permet assegurar una producció local de l’energia, desconnectada del sistema global energètic i que garanteix una major capacitat de participació i decisió de la ciutadania.

A Catalunya, el consum d’energia fotovoltaica va representar menys del 3% del total l’any 2019 © Pixabay

Què és, l’autoconsum?


L’autoconsum és “el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació properes a les de consum i associades a aquestes”, tal com el defineix el Reial Decret 244/2019. Segons el text legal, aquest autoconsum pot ser individual o col·lectiu, quan el subjecte consumidor pertany a un grup de diversos consumidors que s’alimenten, de manera acordada, d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquestes últimes.

Segons aquest decret, existeixen dues modalitats possibles d’autoconsum:

  • L’autoconsum sense exedents, que no contempla cap abocament d’energia a la xarxa.
  • L’autoconsum amb excedents, en el qual sí que es pot abocar energia a les xarxes de distribució. Aquesta modalitat ofereix dues possibilitats:la modalitat amb excedents acollida a compensació, en què el consumidor i el productor s’acullen a un mecanisme de compensació d’excedents mitjançant un contracte específic ; i la modalitat amb excedents no acollida a compensació, en la qual no es compleix algun dels requisits per pertànyer a la modalitat anterior o el consumidor i el productor opten voluntàriament per no acollir-s’hi.

Consideracions tècniques sobre l’autoconsum fotovoltaic


Per implantar un sistema d’autoconsum fotovoltaic és necessari disposar d’almenys una placa solar i un inversor, per convertir el corrent continu en corrent altern. Addicionalment, es pot comptar amb una bateria per emmagatzemar l’energia produïda, o bé es pot abocar a la xarxa elèctrica.

Els elements bàsics de l’autoconsum fotovoltaic són una placa solar i un inversor © Pixabay

L’autoconsum rendeix al màxim quan es consumeix l’energia durant les hores de sol; és a dir, en el mateix moment en què s’està produint. Quan el consum supera l’energia produïda per les plaques, l’usuari en rep de la xarxa elèctrica, tal com passa en els contractes convencionals. En canvi, quan la producció és superior al consum, l’excedent s’aboca a la xarxa, i es descompta una part de la factura.

En l’autoconsum compartit, que pot ser facilitat per la comunitatenergètica, diversos consumidors es beneficien d’una o diverses instal·lacions properes d’electricitat renovable, de manera conjunta i acordada. En general, és una opció més beneficiosa per als consumidorsen comparació amb l’autoconsum individual, ja que permet maximitzar les hores d’autoconsum.

Quin és el cost i el període de retorn de les instal·lacions d’autoconsum?


La inversió i el període de retorn associats a les instal·lacions d’autoconsum varien en funció de les seves característiques, i si són d’ús individual o col·lectiu. Per exemple: en l’autoconsum individual, en el cas d’un habitatge unifamiliar en el qual s’hi instal·len 7 plaques solars de 410 Watts pic (Wp), la instal·lació de les plaques pot costar entre 5.000 i 8.000 € i generalment es pot amortitzar en un període d’entre 6 i 8 anys. Aquesta instal·lació tindria una potència de de 2,5 kWp i una generació anual d’aproximadament 4.200 kWh/any.

D’altra banda, en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu que consti de 14 plaques fotovoltaiques, el cost total seria d’entre 9.000 i 12.000 €, i es podria amortitzar un període d’entre 6 i 8 anys. Aquest instal·lació suposaria una potència de 6 kWp i una generació anual de 8.000 kWh/any.

En tots dos casos és important dimensionar correctament la instal·lació a partir de les dades del perfil de consum de les persones i habitatges beneficiaris per tal d’optimitzar els costos. Els usuaris encara poden estalviar més si l’ajuntament bonifica l’IBI a l’energia solar o aconsegueix una subvenció pública.

Ajuts, subvencions i bonificacions: com es poden finançar les instal·lacions d’autoconsum?


A dia d’avui, les principals convocatòries disponibles estan gestionades per l’ICAEN a través del programa Incentius a l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables. Aquesta convocatòria està oberta a les   persones físiques, jurídiques, comunitats de propietaris i d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia, i contempla els ajuts següents:

Taula amb els programes de la subvencions vigents de l’ICAEN © ERF

Addicionalment, existeix també el Programa d’ajuts a la rehabilitacióenergèticad’edificis (PREE),destinat a municipis de menys de 5.000 habitants. Aquesta convocatòria té per objectiu promoure les actuacions de renovació del parc immobiliari existent per millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia, i contempla la possibilitat que les comunitats energètiques s’hi acullin com a beneficiaris.

Recursos i documentació


Per a més informació sobre l’autoconsum, podeu consultar els següents documents:

Amb relació a l’autoconsum individual:

 Amb relació a l’autoconsum compartit:

Etiquetes
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail