Pla de sostenibilitat de l’Abadia de Montserrat


  • Client: LARSA
  • Lloc: Abadia de Montserrat
  • Període: 2023-2024

Diagnosi i pla d'acció ambiental de l'Abadia de Montserrat

Motivació

El Pla té l’objectiu de reforçar i potenciar el compromís sostenibilista de l’Abadia en relació amb la seva dimensió ambiental. Tot plegat en consonància amb la contribució a l’assoliment de fites ambientals establertes tant a escala local, com global.
L’Abadia–situada dins la Reserva natural de Montserrat– és un destí religiós i turístic de primera magnitud a nivell internacional. Comprèn una quinzena d’edificis on, a banda dels destinats a la funció religiosa, s’integren usos vinculats a la restauració, l’hoteleria i l’activitat museística, entre d’altres.

Resultats

Un cop identificats els aspectes de la sostenibilitat ambiental que són rellevants a l’Abadia –l’energia, el cicle de l’aigua, la gestió dels residus, la mobilitat i la relació amb l’entorn natural– s’ha dut a terme una diagnosi de tots aquests àmbits.
La diagnosi ha permès detectar diversos reptes i aspectes susceptibles de millora. A partir d’aquí s’ha establert un pla d’acció articulat en 6 línies estratègiques i 34 actuacions.
De les 34 actuacions se n’han seleccionat fins a 9 com a prioritàries per a la implantació al llarg de 2024. Entre aquestes, cal destacar la incorporació del monitoratge energètic, l’ampliació de la solar fotovoltaica, diverses actuacions per millorar la resiliència hídrica envers els nous escenaris climàtics, la priorització de l’ús de productes reutilitzables en la restauració i el seguiment del Pla a partir d’un informe anual que avaluï indicadors.

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail