Càlcul de la petjada de carboni de l’INCASÒL


  • Client: Institut Català del Sòl (INCASÒL)
  • Lloc: Barcelona
  • Període: 2022 - 2023

Millora metodològica de l’inventari de gasos amb efecte d’hivernacle i plantejament d’una estratègia de descarbonització

Motivació

L’Institut Català del Sòl, conscient de l’impacte que genera la seva activitat, té el ferm compromís de reduir les seves emissions de GEH, tant directes com indirectes. L’any 2021, l’INCASÒL es va adherir al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de GEH de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Des del 2021 fa el càlcul de la seva petjada d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019.

Per a l’inventari corresponent a l’any 2022, amb el suport tècnic d’ERF, s’han aplicat millores metodològiques que han permès abordar la complexitat del càlcul per obtenir, progressivament, un resultat més acurat i sòlid de la petjada de carboni de l’INCASÒL.

Resultats

L’inventari resultant s’ajusta als requeriments de la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, en la qual es basa el Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Entre les millores metodològiques més rellevants, destaca l’obtenció de factors d’emissió propis per als projectes d’obra, a partir de l’anàlisi de projectes propis mitjançant l’eina TCQ-GMA.

L’anàlisi de la petjada de l’INCASÒL ha permès obtenir indicadors de seguiment KPI específics, que permeten avaluar l’evolució de l’impacte de l’activitat més enllà del valor absolut de la petjada.

Per altra banda, s’ha elaborat una proposta d’objectius de reducció d’emissions de GEH a mitjà termini que aborden diferents eixos d’acció, com la sostenibilitat del parc d’habitatges, urbanitzacions i rehabilitacions; la gestió eficient dels edificis de l’INCASÒL i la gestió eficient dels desplaçaments.

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail