Política integrada de gestió

Amb la finalitat de continuar essent referents en el sector de la consultoria estratègica ambiental, territorial, urbana i d’eficiència energètica, i en serveis de gestió i auditories energètiques, ERF ha implantat un Sistema Integrat de Gestió de les normes ISO 9001 i ISO 14001 per assegurar, mantenir i millorar el nivell de servei als nostres clients. Creiem fermament que si hem aconseguit que els nostres clients continuïn confiant en nosaltres és perquè a través dels nostres serveis els brindem seguretat, rigor, fiabilitat i uns nivells de qualitat que superen els estàndards del sector. El nostre sistema integrat es basa en els punts següents:

 • Estem enfocats a donar un servei integral als nostres clients a partir dels nostres serveis de consultoria, amb la màxima qualitat en tots els processos, millorant el medi ambient i atenent en tot moment les necessitats i expectatives dels clients.
 • Posem el client al centre del nostre negoci, prioritzant i donant la importància que es mereix a través de l’avaluació de la satisfacció d’aquest, així com donant un acompanyament i seguiment posterior constant.
 • Estem compromesos amb la protecció del medi ambient, potenciant la seva integració en els processos de treball diari de la companyia, incloent-hi la prevenció i el control de la contaminació, mitjançant l’ús de processos, pràctiques, materials o productes que l’evitin, la redueixin i la controlin.
 • A les nostres persones treballadores i col·laboradores els oferim l’oportunitat de participar en els projectes amb estabilitat, seguretat i formació primordials per al seu bon desenvolupament. Tenim la voluntat que professionalment sempre estiguin al dia i disposin de les competències necessàries.
 • Anem més enllà del compliment dels requisits legals tant nostres com dels nostres clients, ja que apliquem la millora continuada i la innovació. En aquest sentit, anualment, en el marc de la Revisió per la Direcció, establim els objectius de qualitat i de gestió ambiental de l’empresa.
 • Mantenim actualitzat el sistema de gestió integrada, de manera que mantingui la seva eficiència i eficàcia davant dels canvis de serveis i l’evolució de les exigències del mercat induint en la gestió de l’organització una dinàmica de millora contínua.
 • La gestió de la nostra organització és apropiada a la natura, l’escala, els impactes i els riscos en el desenvolupament d’activitats, processos, procediments i serveis.
 • Es controlen periòdicament tots els aspectes ambientals associats a la nostra activitat per tal de reduir de forma contínua el nostre impacte ambiental.
 • La participació i la consulta de les persones treballadores és fonamental. També es busca la participació i la integració de tots els grups d’interès, inclosos proveïdors i col·laboradors, en la gestió de la qualitat i gestió ambiental de l’organització. S’establiran els mitjans necessaris per mantenir una comunicació i participació eficaç i permanent a tots els nivells.
 • Es garanteix la formació, motivació i implicació de tot el personal a l’aplicació del nostre sistema de gestió de qualitat i ambiental, fomentant el treball en equip, la responsabilitat personal i la satisfacció per la feina ben feta, en condicions de seguretat adequades.
 • El compromís de disposar de les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 forma part del camí seguit per ERF cap a la millora continuada.
 • La política en matèria de gestió integrada es comunica a tot el personal de l’empresa. Així mateix, es revisa anualment per la direcció de l’empresa. La DIRECCIÓ d’ERF considera aquesta POLÍTICA INTEGRADA com a part fonamental del seu negoci, assegurant-ne la difusió, comprensió i compliment per part de les persones treballadores, proveïdores i col·laboradores

Veure el document original

Informe d’acompliment ambiental

ERF és una empresa compromesa amb el medi ambient que té implantat un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001. En el seu compromís de protecció i prevenció de la contaminació, el sistema de gestió ambiental és revisat i avaluat periòdicament amb l’objectiu d’identificar accions a prendre per minimitzar l’impacte negatiu de la nostra activitat en l’entorn que ens envolta.

Veure l’informe d’Acompliment Ambiental 2022.

Veure l’informe anual d’Acords Voluntaris Reducció Emissions CO2 2023.